Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja

Rekrutacja

Kryteria rekrutacji kandydatów do

Przedszkola w Brzyskach

 

Rok szkolny 2018/2019

 

I etap

 

  1. Do Przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Brzyska.
  2. Na podstawie art. 31 ust. 6 ustawy z 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm. ) dzieci  3,4,5 - letnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

  3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek , o którym mowa w pkt. 1 będą brane łącznie następujące kryteria:

 

1) wielodzietność rodziny kandydata ( tj. w której wychowuje się 3 lub więcej dzieci ),

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)  samotne wychowywanie przez rodzica kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

      Kryteria, o których mowa w pkt. 2 mają jednakową wartość.

  

II etap

 

  1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego ustala się :

 

 1)  w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci urodzeni pomiędzy

    1 stycznia 2013r. a 31 grudnia 2015r. wg starszeństwa,

 2) w drugiej kolejności kandydaci, których obydwoje rodziców pracuje

     / zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy /.

 

          Karty zgłoszenia kandydatów do Przedszkola / dostępne w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły / należy złożyć w sekretariacie w terminie  do 15 marca 2018r.

 

         Liczba miejsc w oddziale przedszkolnym 3,4,5 - latków max. 25.